Heureka.sk - overene zakaznikmi

Zľava 2% iba cez eshop - kód "promo2".

Reklamácie

Reklamácie

a. Podmienkou prijatia reklamácie je vyplnenie reklamačného formulára Tu si môžete stiahnuť reklamačný formulár.
b. Konečný termín pre podanie reklamácie končí 7. pracovný deň odo dňa, kedy Kupujúci dostane zásielku. V prípade, že je Kupujúci spotrebiteľom, uplatnia sa reklamačné lehoty uvedené v občianskom zákonníku.
c. Predávajúci sa zaväzuje vydať stanovisko k reklamácii v priebehu 4 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. Hore uvedený termín je krajný pre poskytnutie odpovede, ktorá je základom pre ďalší reklamačný postup. Za účelom ukončenia reklamačného konania je prípustná situácia, kedy Kupujúci bude požiadaný o odoslanie časti alebo celku Tovaru z uskutočnenej objednávky.
d. Reklamácie sú prijímané v pracovné dni do 17:00hod. Reklamácie, ktoré budú nahlásené po tejto hodine, budú považované za prijaté nasledujúci pracovný deň.
e. S ohľadom na technologické rozdiely medzi technológiou tlače a spôsobom zobrazovania farieb väčšinou monitorov (v ktorých je využívaný farebný priestor CMYK) porovnávanie farebnosti výtlačku s farebnosťou prezentovanou na monitore je technologicky nesprávne. Absentujúca zhoda farebnosti výtlačku s obrazom na monitore preto nemôže byť dôvodom pre nahlásenie reklamácie.
f. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby sa v čo možnej najväčšej miere zobrazili farby, ktoré sú prítomné v projektoch dodaných Kupujúcim. S ohľadom na skutočnosť, že sa v procese tlače využíva veľké množstvo tlačiarenských strojov, medzi ktorými existujú rozdiely pri zobrazovaní niektorých farieb, sa pri tlači toho istého projektu na rôznych strojoch môžu objaviť nepatrné rozdiely vo farebnosti. Takáto situácia môže nastať pri dotlači. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom reklamácie výrobkov dodaných Predávajúcim.
g. Za nesprávne vykonané zloženie sa považuje také, ktoré spôsobuje deformáciu papiera, vytvorenie záhybov a podobne, ktoré znemožňujú správne prečítanie textu alebo ilustrácie. U gramáže nad 150g sa objavuje praskanie papiera v mieste lámania, zvlášť viditeľné v miestach pokrytých silnou vrstvou tlačiarenskej farby. Za účelom obmedzenia tohto nežiaduceho javu Predávajúci nepoužíva metódu bigovania (ryhovania) pred procesom falcovania (skladania). V závislosti na materiáli a grafike bigovania (ryhovania) nezaručuje plné zabezpečenie pred praskaním. Tento proces je spôsobený krajnou pevnosťou materiálu a táto vada sa nepokladá za chybu Predávajúceho.
h. Za nevhodnú vrstvu ofsetového, disperzného alebo UV laku sa považuje vrstva, ktorá má na povrchu určenom k lakovaniu miesta, ktoré neboli nalakované, lúpu sa a tak ďalej.
i. S ohľadom na parametre produkčných strojov a samotnej tlače sú prípustné nasledujúce odchýlky:
1) pri strihaní archu na jednotlivé diely: tolerancia do 2mm,
2) pri falcovaní (skladaní) a bigovaní (ryhovaní) je odchýlka zlomu od nominálnej línie jeho umiestnenia s toleranciou do 1 mm,
3) pri perforácií (odchýlka vykonanej perforácie od nominálneho miesta jej umiestnenia) – do 1mm,
4) pri tlači farieb postupne tlačených: tolerancia do 0,2mm,
5) pri množstevných rozdieloch medzi objednaným a dodaným Tovarom klientovi - neprekračujúci + / - 5% objednaného množstva.
6) v prípade použitia selektívneho UV laku – odchýlka sútlače obrázku a vrstvy laku do 1mm.

j. Za riadne a bezchybne zrealizovanú zákazku sa považuje taká, v ktorej odchýlka od štandardov a noriem týkajúcich sa procesu tlače nie je väčšia než 1% množstva dodaného výrobku. Kupujúci akceptuje hore uvedené a uznáva, že v prípade nahlásenia reklamácie z hore uvedených príčin Predávajúci tieto reklamácie neuzná.
k. Predávajúci vyhodnocuje oprávnenosť reklamácií na základe vzorov archivovaných oddelením kontroly kvality. V prípade skúmania nejednoznačných reklamácií si môže Predávajúci vyžiadať od Kupujúceho vrátenie celého nákladu alebo jeho časti. Ak bude reklamácia vybavená kladne – náklady spojené so zaslaním výtlačkov hradí Predávajúci.
l. Reklamácie spojené s kvalitou kuriérskych zásielok budú preskúmané na základe zápisu o škode, ktorý bol spísaný spoločne s kuriérom pri odbere zásielky. Absencia zápisu škôd môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.
Skôr než zásielku prevezmete, dôkladne skontrolujte obal zásielky. Pokiaľ je na zásielke viditeľný znak poškodenia (alebo je porušená originálna páska a podobne), tak tovar od prepravcu prevezmite a do preberacieho formuláru uveďte text PREVZATÉ S VÝHRADOU a informujte nás o tom do 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade, že nie je spísaná výhrada v protokole prepravcu ohľadom poškodeného obalu či produktu, je brané, že bol tovar prevzatý nepoškodený a zákazník sa vystavuje nebezpečenstvu zamietnutia reklamácie.
Ak obal zásielky nebol poškodený a napriek tomu došlo k poškodeniu obsahu zásielky, je nutné zásielku nafotiť podľa priloženého návodu: NÁVOD AKO NAFOTIŤ POŠKODENÚ ZÁSIELKU. Fotky je potrebné poslať na mail plotbase@plotbase.sk do 24 hodín od prevzatia zásielky. Všetky zásielky sú poistené a pokiaľ bude dodržaný vyššie uvedený postup, s vyreklamovaním poškodeného tovaru nebude problém. 
m. Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku vady Predmetu Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Podnikateľom nemôže prevýšiť 100% hodnoty objednaného Tovaru.
n. Materiály využité vo vzorkovníku ofsetových papierov ku veľkoformátovej tlači plotbase.sk sú iba vzorové a môžu sa líšiť od tých, ktoré sú používané k tlači objednávok zadaných prostredníctvom Internetového obchodu. Rozdiel je výsledkom používania materiálov pochádzajúcich od rôznych výrobcov a sú v rozmedzí tolerancie gramáže papierov všeobecne prijatých v polygrafií.
o. Predávajúci nesie zodpovednosť iba za vlastné úkony a opomenutia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky činností a opomenutí tretích osôb, najmä za omeškanie v predávaní prostriedkov finančnými ústavami a dopravcami, prostredníctvom ktorých bude uskutočňované doručovanie výrobkov Kupujúcemu.